Contact

Privacyverklaring


Privacyverklaring voor studenten

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van studenten. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

 

1             Wie zijn we?

 

Het schoolbestuur Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Ic Dien vzw, samen met de directeur Luc Vanrobaeys, Westlaan 99, 8800 Roeselare is verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen Ic Dien.

 

2             Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit omdat het noodzakelijk is om onze taken en verplichtingen als school te kunnen nakomen.

 

2.1         Voor onderwijsorganisatie en studentenadministratie

 

Als je ingeschreven bent in onze school willen we natuurlijk weten wie je bent, in welke klas of richting je zit, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook toets- en huiswerkresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we jou een getuigschrift, attest of diploma kunnen uitreiken. Andere voorbeelden van gegevens die we verwerken zijn de momenten waarop je aan-, of afwezig bent op school, de reden waarom je afwezig bent.. De school kan je bijvoorbeeld ook een schooleigen mailadres geven waarmee je kan communiceren met de docenten en studenten.
Kortom gezegd: het zijn de persoonsgegevens die we verwerken zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren en dat we jou leermiddelen ter beschikking kunnen stellen.

Als school gebruiken wij deze gegevens om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen die terug te vinden zijn in codex secundair onderwijs. Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project.

 

2.2         Voor studentenbegeleiding

 

Als school bieden we kwaliteitsvolle studentenbegeleiding aan.  We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die wettelijk opgelegd worden aan scholen.

Soms worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde studentendossier of het leerlingenvolgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken.  Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over je houding in de klas, een ruzie die je maakte met andere studenten of omdat je gepest wordt op school of omdat je thuis een moeilijke periode doormaakt.
Alleen op verzoek van de student verwerken wij ook medische gegevens van de student. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de student nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

 

2.3         Andere

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er vaak om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medestudenten van de klas toe.

 

3             Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

 

De persoonsgegevens worden verkregen bij je aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld tijdens de periode dat je ingeschreven bent op school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of vanuit het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens krijgen we dan weer terug vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten.

 

4             Delen we persoonsgegevens?

 

Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgt, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met VCLB (Roeselare)  en ondersteuningsnetwerk Zuid die de school extra gaat ondersteunen met de studentenbegeleiding.

Verder worden je identificatiegegevens, de aanwezigheden en je behaalde diploma, attest of getuigschrift ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent. 

Als je onze school verlaat, kunnen we bepaalde gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kun je zich hiertegen verzetten.

Je persoonsgegevens worden binnen Ic Dien enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effectief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om de school te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan toepassingen om studenten in de les te ondersteunen, een studentenadministratie-, of een leerlingenvolgsysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Ic Dien. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij proberen gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden trachten we ervoor te zorgen dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en proberen we te bijkomende waarborgen te nemen.

 

5             Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

 

Wij bewaren de gegevens maximaal 2 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een (langere) wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Hoe lang we deze gegevens moeten bewaren hangt af van het soort gegeven en kan je nalezen in het document Bewaartermijn van studentgebonden documenten (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13366).

 

6             Welke rechten heb jij?

 

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

-      Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kopie bezorgen;

-      Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;

-      Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken;

-      Recht op bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen;

-      Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken;

-      Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

7             Contacteren?

 

Wil jij je rechten uitoefenen kan je binnen de school het aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren. Je kan dat doen op volgend mailadres: marieke.doom@icdien.be.

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek onderwijs Vlaanderen (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school (035394) als je contact opneemt met de DPO.

 

De volledige versie van de privacyverklaring kan je hier lezen.

Menu